سازه آریا, سازه چادری

واقع در چیتگرمیدان دریاچه

المان بادبان کشتی به ارتفاع 21000 میلیمتر در عرض 9000 میلیمتر می باشد.

با توجه به شدید باد در دریاچه چیتگر و باد خیز بودن بادبان علاوه بر سازه فلزی که شامل ستون اصلی بازو و حا ئل – کل بادبان با سیم بکسل فولادی مهار شده است.

پارچه مصرفی در پروژه 900 گرم کره ای به رنگ سفید میباشد.

سازه با توجه به آنالیز نرم افزاری:

مقاوم در برابرباد 90 کیلومتر بر ساعت می باشد.

ارتفاع بلند دیده نشدن بخش زیادی از اسکلت فولادی و ساخت قطعات مهاری با استفاده از لوله و اتصالاتزیبایی معماری بخصوصی در سازه ایجاد کرده است.